regulamin-800x600

Regulamin 2016

REGULAMIN
VII OGÓLNOPOLSKIEGO MARATONU FOTOGRAFICZNEGO

§ 1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „VII Ogólnopolski Maraton Fotograficzny”
w Szczecinie jest Akademia Morska w Szczecinie z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, NIP 8510006388, REGON 000145129, EKD: 8030C.
2. Współorganizatorami konkursu są:
a) Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
b) Media Group Consulting

§ 2. Cel konkursu
„VII Ogólnopolski Maraton Fotograficzny” zwany dalej konkursem jest wydarzeniem
o charakterze kulturalno-rozrywkowym, którego celem jest popularyzacja fotografii.

§ 3. Termin, miejsce i uczestnicy konkursu
1. Konkurs odbędzie się w dniach 11-12.06.2016 roku w Szczecinie.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
3. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.
4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która zgłosi chęć udziału zgodnie z zasadami opisanymi w § 4.
5. Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do konkursu wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego i po przedstawieniu Organizatorowi pisemnej zgody opiekuna.
6. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnego aparatu cyfrowego dowolnego typu.

§ 4. Zgłoszenia do konkursu
1. Zgłoszenia do konkursu można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.maratonfoto.pl do dnia 30.04.2015r.
2. Po zamieszczeniu stosownego komunikatu na stronie www.maratonfoto.pl, organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowego naboru w dniu konkursu, przed jego rozpoczęciem.
3. Liczba uczestników jest ograniczona (do 400 osób ). O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomione drogą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu, nie później niż do dnia 07.06.2016 r.
5. Nadesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 5. Zasady konkursu
1. Konkurs trwa 24 godziny. W tym czasie zawodnicy wykonują zdjęcia na zadane tematy.
2. W ciągu wyznaczonego czasu zadaniem zawodnika jest wykonanie zdjęć, ich selekcja i dostarczenie wybranego zdjęcia w wersji elektronicznej w formacie „.jpg” do laboratorium komputerowego mieszczącego się w siedzibie Akademii Morskiej. Organizatorzy nie dopuszczają obróbki graficznej zdjęć.
3. Zdjęcia wykonywane będą w 5 różnych, wskazanych przez organizatora tematach.

§6. Szczegółowy przebieg konkursu
1. Uczestnicy konkursu zgłaszają się w dniu 11.06.2016 r. (sobota) w godzinach 8.00-9.00  w punkcie rejestracji zawodników znajdującym się w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul. Pobożnego 11, celem potwierdzenia uczestnictwa i uzyskania numerów startowych.
2. Uroczyste rozpoczęcie konkursu i przydzielenie pierwszego tematu odbędzie się o godzinie 10.00.
3. Kolejne tematy przydzielane będą według scenariusza:
a) sobota, godz. 14.00 – temat nr 2,
b) sobota, godz. 18.00 – temat nr 3,
c) sobota, godz. 22.00 – temat nr 4,
d) niedziela, godz. 06.00 – temat nr 5.
4. Przekazanie do oceny zdjęcia z tematu nr 5 odbywa się do godz. 10.00 w niedzielę 12.06.2016 r.
5. Uroczysty finał konkursu odbędzie się w dniu 17.06.2016 r. w godzinach popołudniowych, podanych przez organizatorów w trakcie trwania konkursu.

§7. Jury konkursu, kryteria oceny i nagrody
1. Jury konkursu złożone jest z przedstawicieli organizatorów, mediów i zaproszonych gości.
2. Jury wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach tematycznych.
3. Jury przysługuje prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.
4. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
5. Nadzór nad obradami jury sprawuje Przewodniczący Jury, który ma decydujący głos
w sytuacjach spornych.
6. Kryteria oceny:
a) walory artystyczne zdjęcia,
b) nawiązanie do tematu,
c) pomysłowość i kreatywność.
7. Każdy z jurorów będzie mógł przyznać zdjęciu punkty od 0 – 10.
8. Ostateczna ocena będzie średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez wszystkich jurorów.
9. Zwycięzcom poszczególnych kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów, partnerów i sponsorów konkursu.

§8. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu przekazując zdjęcia do konkursu oświadcza, że:
a) przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nadesłanych zdjęć oraz, że powstały one w czasie trwania konkursu,
b) nieodpłatnie przenosi na Organizatora i Współorganizatorów autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć na polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie,
c) wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora i Współorganizatorów danych osobowych, podanie danych osobowych Uczestnika, opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości stałego pobytu. Organizator i Współorganizatorzy wykorzystają te dane jedynie do realizacji Konkursu.
d) Osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na ich publikację.
e) Zapoznał się z treścią Regulaminu i ją w całości akceptuje.
f) Ponosi wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich zgłoszone w związku z przekazaną w ramach konkursu pracą (zdjęciem) i zobowiązany jest do zaspokojenia ww. roszczeń we własnym zakresie z wyłączeniem Organizatora i Współorganizatorów.
2. Zdjęcia wykonane przez uczestników konkursu pozostają ich własnością.
3. Uczestnicy zobowiązani są do uzyskania zgody osób uczestniczących na zdjęciach, na publikację ich wizerunku, z zatwierdzeniem art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania, powielania, publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i kopiowanie zdjęć przez Organizatora i Współorganizatorów konkursu na potrzeby promocji konkursu i organizatorów (publikacje w mediach, w Internecie, w formie wystawy, na plakatach, kartach okolicznościowych, kalendarzach, billboardach, albumach pokonkursowych itp.).
6. Organizator i Współorganizatorzy uzyskują prawo do publikowania prac zgłoszonych w konkursie ( z podaniem imienia i nazwiska autora) w prasie, na stronach internetowych oraz innych publikacjach. Uprawnienie to dotyczy wielokrotnego publikowania i nie jest ograniczone w czasie i co do terytorium.
7. Uczestnik przenosi nieodpłatnie na czas nieoznaczony na Organizatora i Współorganizatorów autorskie prawa autorskie majątkowe do zgłoszonych w konkursie prac oraz upowszechniania ich na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym, to znaczy :
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografie i publikacje powstały z użyciem fotografii bądź utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania prac w inny niż opisany w lit. b) sposób.
8. Uczestnik przenosi na Organizatora i Współorganizatorów konkursu prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego.
9. Uczestnicy konkursu oświadczają, że zrzekają się prawa dochodzenia od Organizatora i Współorganizatorów imprezy odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu (w tym z tytułu wypadków lub szkód osobistych i majątkowych).
10. Organizator i Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.
11. Organizator i Współorganizatorzy konkursu zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
12. Organizator i Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
13. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach hazardowych (Dz. Nr 201, poz. 1540 ).
14. W kwestiach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydujący głos należy do organizatora konkursu.